Obchodní podmínky

obchodní společnosti Czech Digital, s.r.o

se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00    

IČO 24200433

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou: 188016 C.     

 

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákupy na webové stránce www.czechdigital.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Czech Digital, s.r.o, Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, IČO 24200433 (dále jen „dodavatel“), zapsáno u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou: 188016 C. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

2. Objednávka

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit plnou kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce dodavatele www.czechdigital.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách dodavatele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 6 těchto Obchodních podmínek.

3. Cena služeb

Dodavatel je plátcem DPH.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny služby.

4. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Vyhrazujeme si právo využít v konkrétních objednávkových formulářích jen některé z níže jmenovaných možností plateb.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

c) Hotově

d) Dobírkou

5. Zabezpečení

Pokud je poskytnut přístup k uživatelskému účtu, je tento zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od data počátku využívání služeb.

7. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

8. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

9. Záruky a omezení odpovědnosti

Dodavatel ručí za kvalitu služeb, které poskytuje, avšak nemůže ručit za následné využívání zákazníkem. Dodavatel poskytuje know how, informace apod. Dále záleží na zákazníkovi, jak následně tyto zdroje využije a transformuje na vlastní zisk a prospěch.

10. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel webu www.czechdigital.cz, Czech Digital, s.r.o prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku mohou představovat externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

11. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

 

V Praze dne 1.9.2014